GENEL TANIM

Bireysel Emeklilik Fon Payları Bilgi Verme

Takasbank 2003 yılından itibaren bireysel emeklilik şirketlerine saklayıcı sıfatıyla hizmet vermekte ve ilgili mevzuat gereğince katılımcıların sahip oldukları fon payları Takasbank nezdinde, katılımcı bazında ve katılımcıların izleyebileceği şekilde takip edilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları,  e-Devlet şifrelerini kullanarak web sitemizin ana sayfasında yer alan “Bireysel Emekilik” kısa yoluna bağlanarak isimlerine açılmış hesaplarında mevcut fon değerleri ile birlikte hesaplarına aktarılan Devlet Katkısı tutarlarını da fon adedi ve piyasa değeri cinsinden kontrol edebilmektedirler. Ayrıca, isteyen katılımcılar “Bireysel Emeklilik”  kısa yoluna bağlandıktan sonra “Bilgilendirme İşlemleri” bölümünü kullanarak hesaplarında meydana gelen günlük bakiye değişimlerinin SMS ve/veya e-posta ile, aylık bakiye değişimleri ve aylık fon tutar bilgilerinin ise e-posta ile gönderilmesi için talepte bulunabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Fon Payları Yönetimi

Takasbank; 07/04/2001 Tarih, 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunun 17.maddesi ve  SPK tarafından çıkarılan ve 28/02/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Emeklilik Fonlarının Kuruluş Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 28, 29 ve 31.maddeleri çerçevesinde  2003 yılından itibaren bireysel emeklilik şirketlerine saklayıcı sıfatıyla hizmet vermektedir.

Bireysel Emeklilik Fon Payları Yönetimi Hizmeti; özetle, Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına Takasbank nezdinde alt hesap açılması, bireysel emeklilik fon paylarının oluşturulması, katılımcı alt hesaplarına dağıtımı ve saklanması, devlet katkısı tutar ve fon paylarının katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takibi, katılımcıların fon paylarına ilişkin yetkili mercilerden gelen takyidat taleplerinin işlenmesi ve katılımcılara Takasbank sicil numarası tahsis edilmesi işlemleridir.

Devlet Katkısı Fon Payı İşlemleri

4632 Sayılı Kanunun “Devlet Katkısı” başlıklı Ek 1.maddesinde “…Devlet Katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.” İbaresi yer almaktadır. Devlet Katkısı fon paylarının “ayrı” olarak tutulabilmesi için Takasbank tarafından bir alt hesap tanımlanmış olup söz konusu alt hesap haciz, tedbir vb. işlemlere konu edilmez ve Kanunda belirtilen muaf kısım hesaplamasında dikkate alınmaz.

01 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe giren mevzuat değişikliği ile; Devlet, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının yapacakları katkı payı ödemeleri için, %25 Devlet katkısı desteği uygulaması başlatmış, 19 Ocak 2022 tarihli Kanun değişikliği ile BES sistemini teşvik etmek için getirilen yeni düzenlemeler kapsamında Devlet katkısı desteği %30’a çıkarılmıştır. İlgili yönetmelik gereği Devlet katkısı, şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine (EGM) iletilen bilgiler esas alınarak, EGM tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplanan Devlet Katkısı tutarları, her ay T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından EGM’nin Takasbank nezdinde bulunan nakit hesabına gönderilir. Söz konusu tutarlar EGM’nin talimatı doğrultusunda Takasbank tarafından bireysel emeklilik şirketlerinin serbest nakit hesaplarına aktarılır. Bireysel emeklilik şirketleri, bu tutarları aynı gün içerisinde Devlet Katkısı fonlarının Takasbank nezdinde açılmış bulunan “Devlet Katkısı” nakit bloke hesabında bloke ederler. Bloke edilen Devlet Katkısı nakit tutarları; katılımcı hesaplarına aktarılan devlet katkısı fon payları karşılığında Takasbank tarafından otomatik olarak çözülerek fonların serbest hesaplarına aktarılır.
 
 Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımı düzenleyen 6740 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10/08/2016 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlük tarihi 01/01/2017 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 45 yaşını doldurmamış ücretli çalışanların işverenin belirleyeceği bir emeklilik sözleşmesi ile 01/01/2017 tarihinden başlayarak otomatik olarak BES’e dahil edilmeleri amaçlanmaktadır. 19 Ocak 2022 tarihli Kanun değişikliği ile 45 yaşını doldurmuş çalışanların da talep etmeleri halinde BES Otomatik Katılım Sistemine dahil edilebilmesi sağlanmıştır. Çalışan katkı payı 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında belirlenen prime esas kazancın yüzde 3’ü olarak belirlenmiş olup bu miktarın Bakanlar Kurulu tarafından 1/3 oranında indirilmesi mümkündür.

6740 sayılı Kanun uyarınca, yeni düzenlenen “Otomatik Katılım Emeklilik Sözleşmesi” tipindeki sözleşmelerin katkılarıyla oluşan fon payları, mevcut gönüllülük esasına dayanan sözleşmelerin katkılarıyla oluşan fon paylarından farklı olarak ayrı hesaplar açılmak suretiyle Takasbank sisteminde saklanmaktadır.