SERMAYE YAPISI

Ödenmiş sermayesi 600.000.000.-TL olan Takasbank’ın paylarını temsilen çıkarılan pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, paylar ancak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan borsalar ve üyeleri ile yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, pay senetleri organize piyasalarda işlem gören halka açık anonim ortaklıklar ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleri arasında devredilebilmektedir.

Borsa İstanbul A.Ş. hariç her bir ortağın payı doğrudan ve dolaylı olarak Banka sermayesinin % 5’ini geçememektedir. ​Banka sermayesinin % 64,1778'i Borsa İstanbul A.Ş.’ye, % 17,0427’i 11 adet Bankaya, % 18,7795'i ise 27 adet aracı kuruma aittir.

Takasbank  sermayesinde sahip olduğu %64.18 pay ile ana ortak durumunda olan Borsa İstanbul A.Ş.'nin sermayesinin %10'unu temsil eden payların, Türkiye Varlık Fonu tarafından 30/11/2020 tarihinde QH Oil Investments LLC'ye satışı neticesinde, Türkiye Varlık Fonu'nun Takasbank sermayesindeki dolaylı pay sahipliği %60.47'den %54.05'e inmiştir.