KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. [“Takasbank,Banka”] tarafından müşterilerimizin, piyasa yatırımcılarının, misafirlerimizin, Bankamızla ilişkili kişilerin, çalışanların, stajyerlerin ve çalışan adaylarının bilgilendirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Bu aydınlatma metninde yer almayan hususlara ilişkin olarak Takasbank Kişisel Verileri Koruma Politikası Hakkında Yönerge hükümlerine başvurulabilir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, sözleşmelerin ifası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve tabi olduğu diğer tüm mevzuat ve ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, meşru menfaati, güvenliğin sağlanması amacıyla açık ve meşru amaçlarla ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde, güncel olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözleşmelerin ifası, Takasbank’ın meşru menfaati gereği ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

  1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Bankamızda hukuki yükümlülükler nedeniyle işlenen kişisel veriler yasa ile yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar hariç, üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

  1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ve Takasbank İlgili Kişi Başvuru Formuna uygun yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden takasbank@hs01.kep.tr adresine yapabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız. Başvurular hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden Takasbank KVK Yönergesine ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. Ş.