FİZİKİ SAKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/1994 tarih ve 81 sayılı toplantısında alınan karar ile söz konusu tarihte Takas ve Saklama A.Ş. olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Takasbank, Türkiye’de Merkezi Saklama Kuruluşu olarak kabul edilmiştir. SPK’nın Seri V. No:19 md. 50 Tebliği’ne göre; “aracı kurumlar ve bankalar müşterileri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, müşterilerin alım emri gereği satın alınan hisse senetlerini Borsa Mevzuatında belirtilen emirlerin geçerliliği için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Bu halin dışında aracı kurum ve bankalar gerek kendisine, gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri yetkili takas ve saklama kuruluşu dışında hiç bir yerde tutamaz.”

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi çerçevesinde, 28 Ekim 2005 tarih, 43/1318 sayılı Kurul kararıyla İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin, 28.11.2005 tarihinde kaydileştirilmesiyle birlikte aracı kuruluşların, Takasbank nezdinde tutulmakta olan yatırım fonu katılma belgelerine ve İMKB’de işlem gören hisse senetlerine ilişkin hesapları, müşteri alt hesaplarıyla birlikte MKK’ya aktarılmış ve MKK nezdinde kayden izlenmeye başlanmıştır.

Takasbank’ta, halihazırda kaydileşmemiş olan ve MKK’ye devir tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem sırası kapalı olan hisse senetlerinin fiziken saklanmasına devam edilmektedir.