İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) Politika Beyanı, Takasbank’ın iş sürekliliği yönetim sistemine yaklaşımını gösterir.
 
Bankamızın iş sürekliliği vizyonu; “Uluslararası iyi uygulamalar, standartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda insan odaklı, güvenilir, etkin, yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında takas, bankacılık ve merkezi risk yönetimi hizmetleri sunan, sürekli iyileştirmeyi benimseyen, kurumsal süreklilik kültürüne sahip, ulusal ve uluslararası piyasalarda hizmet sürekliliğine güvenilen bir kurum olmak” tır.
 
Takasbank, sermaye piyasalarının önemli bir altyapı kuruluşu olarak, organize ve tezgahüstü piyasalara etkin takas ve saklama hizmeti vermek suretiyle Türkiye’de finansal istikrara katkı sağlamaktadır. Takasbank sunduğu hizmetlerin sürekliliğinin, piyasalar için ne derece kritik olduğunun bilincinde olarak normal zamanda, olağanüstü durumlarda ve kriz anlarında, iş sürekliliği yasal gereksinimlerini sağlayan; paydaşları olan müşterilerinin, pay sahiplerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının, tedarikçilerinin, düzenleyici otoritelerin ve kamuoyunun beklentilerini bilen ve bu beklentileri karşılayacak şekilde hareket eden, bir iş sürekliliği olayında finansal ekosistem ve Banka saygınlığına etkiyi en aza indirmeyi hedefleyen bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurmuştur. Bu sistem 2014 yılından bu yana ISO 22301 standardına uyumlu olup sürekli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir.
 
Takasbank’ın iş sürekliliği hedeflerine ulaşmasındaki temel yaklaşım ve pratikler şunlardır:
İnsan yaşamını tehdit eden olağan üstü durumlarda can güvenliğinin güvenceye alınması birincil önceliktir.
İSYS için uygun bir yönetişim ve organizasyon yapısı kurulmuştur ve yönetilmektedir. 
Bir olağanüstü durum halinde İş Etki Analizleri ile belirlenen kritik servislerin hedeflenen kurtarma süreleri içerisinde kullanılabilir olmasını hedefleyecek şekilde bağımlı olunan insan kaynağının yetkinlik ve yedekliliği sağlanır, veri güvenliği ve bütünlüğünü gözetecek güncel, yeterli ve yedekli teknolojiler kullanılır, etkin ikincil çalışma ortamları ile sistem altyapıları oluşturulur. Bu gereksinimlerin değişen ihtiyaçlar dahilinde sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması sağlanır.
Düzenli olarak ve kurum içi ve dışından doğabilecek iş sürekli riskleri analiz edilir, bu riskler etki boyutlarına göre Banka’nın risk iştahına uygun olarak önceliklendirilir, risk işleme planları dahilinde gerekli aksiyonlar alınır ve ve böylece olası iş sürekliliği olaylarının önüne geçilmesi hedeflenir. Tedarikçi seçiminde Banka’nın iş sürekliliği gereksinimleri önemli bir girdi olarak kabul edilir, servis seviye anlaşmaları bu kapsamda oluşturulur ve tedarikçi risklerinin yönetimine ilişkin süreçler işletilir.
Olağanüstü durum senaryoları dahilinde kurtarma stratejilerini ve prosedürlerini içeren iş sürekliliği planları hazırlanır. Paydaş beklentileri ile iletişim gereksinimleri analiz edilerek iletişim planlamaları yapılır.  
Düzenli tatbikatlar ile planların etkinliği ve kaynakların yeterliliği test edilir, çalışan farkındalığı ve yetkinliğinin artması sağlanır. Tatbikatlara kritik tedarikçiler, müşteriler ve hizmetlerimiz kaynaklı bağımlı olduğumuz paydaşların iştirak etmesi sağlanır.
Düzenli eğitim ve farkındalık çalışmaları ile iş sürekliliğinin kurum kültürü haline gelmesi sağlanır. 
Çalışanlar, risk odaklı ve sürekli iyileştirme bakış açısına sahip olmaları için teşvik edilir.
Süreç ve servis değişikliklerinde ve yeni servislerin tasarımında yedeklilik ve süreklilik gereksinimleri dikkate alınır. 
İSYS’nin etkinliği süreç anahtar performans metrikleri ile ölçülür, tatbikatlar, iç ve dış tetkikler ile izlenir, raporlanır ve sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetleri yürütülür.