İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Takasbank’ın iş sürekliliği vizyonu; “Uluslararası iyi uygulamalar, standartlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda insan odaklı, sürekli iyileştirmeyi benimseyen kurumsal süreklilik kültürüne sahip, ulusal ve uluslararası piyasalarda hizmet sürekliliğine güvenilen bir kurum olmak” tır.

Takasbank, kendi kontrolü dışında oluşabilecek olaylarda, faaliyetlerinin hiç etkilenmeden veya en az etki ile sürdürülmesi konusunda dayanıklılığını arttırıp, beklenmedik bir olay gerçekleşmesi durumunda faaliyetlerinin tekrar sürdürülmesi için düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ile kendisini sürekli hazır tutar ve bu kapsamdaki çalışmaları, oluşturduğu İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) ile planlar, yürütür, ölçer ve iyileştirir.

Herhangi bir acil durum halinde, Takasbank çalışanları ile bina içerisinde bulunan anlaşmalı firma çalışanları ve ziyaretçilerin sağlığı ve can güvenliği birincil önceliklidir. İnsanların sağlığı ve güvenliği sağlandıktan sonra İş Etki Analizi çalışmaları ile belirlenmiş kritik işlemlerin yeniden başlatılması için çalışmalar sürdürülür.

Herhangi bir kesinti halinde bunun içeride ve dışarıdaki etkilerini analiz edebilmek ve risk noktalarını görebilmek amacıyla müşterilerden pay sahiplerine, komşularından yasal mercilere, tedarikçilere ve hizmetlerimiz kaynaklı bağımlı olduğumuz veya Banka’ya bağımlı olan kurumlara kadar tüm tarafları içeren “İlgili Taraf Analizi” kapsamında ilgili dış paydaşlar ile işbirliği ve iletişim geliştirme çalışmaları yürütülür. Takasbank’ta İSYS faaliyetleri, ilgili tüm tarafların risk değerlendirmeleri ve iletişim verimlilikleri dikkate alınarak yönetilir.

İSYS’nin etkinliği kurum ve birim performans göstergeleri ile ölçülür ve  raporlanır. Alınan önlem ve iyileştirmelerin etkileri düzenli aralıklar ile yapılan tatbikatlar ile izlenir, raporlanır ve sonuçları Sürekli İyileştirme Sürecine girdi teşkil eder.